fbpx

Политика за личните данни

ЗА НАС

Ние, ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме,ние служим”, регистриранa в Република България, със седалище и адрес на управление: гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2;с ЕИК 206268021, сме създадали тази Политика за защита на личните данни, в съответствие с  отговорността, която носим при обработването на личните данни, които събираме от или за „Вас“..
Настоящата Политика за личните данни е свързана с Общите условия на Сайта www.miroslavtagarov.bg , но не е част от тях. Тя има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме в съответствие с Регламента и във връзка с изпълнението на взаимните ни задължения, както и защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие, клиентите и потребителите ни, имате във връзка с обработването на лични данни от страна на Фондацията – „Ние не помагаме, ние служим“.
Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Фондацията – „Ние не помагаме, ние служим“ събира и обработва във връзка с предоставяните от фондацията продукти и услуги. Тя не се прилага, когато потребителите посещават уеб-сайта www.miroslavtagarov.bg , без да извършат поръчка на стоки/услуги или дарение. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно Политиката за бисквитките.

1.ДЕФИНИЦИИ

„Регламент“ – Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“  – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

2. ЦЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ И КАК И КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Ние обработваме личните Ви данни законосъобразно и добросъвестно за постигане на посочените в настоящата точка цели:
2.1.КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Данни за идентификация (три имена, дата на раждане и година, адрес)
Трафични данни или обобщени данни за потреблението;
Данни, които се предоставят при сключването на договор или направена поръчка;
Данни за поръчките, тяхното изпълнение, задълженията по договор или направена поръчка;
Данни за комуникация с клиенти или потребителите (имейл, телефон).

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за покупка на стоки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор или да изпълним вашата поръчка на наши продукти.


2.2. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще използваме Вашите лични данни за долуописаните цели и въз основа на посочените правни основания. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели. Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на Вашите лични данни. Ако възнамеряваме да използваме Ваши лични данни, които обработваме с Ваше съгласие, за цели различни от посочените във въпросното съгласие, ще Ви уведомим предварително, а в случаите, в които обработването е на основа на Вашето съгласие, ще използваме Вашите лични данни за различни цели единствено с Ваше позволение.


2.2.1. С оглед изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор

 • установяване на самоличността Ви;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор, вкл. за сключване на договори от разстояние и изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор;
  сключване на договор;
 • изпълнение на договор и управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти;
 • осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване;
 • обслужване при отказ от сделка, рекламация;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите/услугите, които
 • закупувате от  нас или ще имате интерес да закупите, изпращане на
 • различни известия, уведомление за проблеми или грешки във връзка със сключения договор.

2.2.2. С оглед наш легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ и/или трети лица.Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Защита и осигуряване сигурността и целостта на мрежата си, на Вас и на нашите служители;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, молби, жалби, искания, предложения и друга кореспонденция;
 • Изготвяне на анализи и статистики за нашите продажби и клиенти;
 • Анализ на клиентската история;
 • Установяване и/или предотвратяване незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.


2.2.3.С оглед спазване на законово задължение

 • При упражняване на правата Ви като субект на лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни и посочени в настоящата Политика за защита на лични данни, е необходимо да обработване ваши лични данни, за да предоставим съответната информация или извършим необходимото действие;
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.


3. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
Право на достъп – Имате право по всяко време, при поискване, да получите информация от нас относно категориите лични данни, свързани с вас, които обработваме, целите на обработване, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.

 • Право на коригиране – Имате право да поискате от Фондацията да коригира Ваши лични данни, когато те са неточни или непълни. Фондацията осигурява своевременната им актуализация.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – По Ваше искане, Фондацията изтрива личните ви данни, освен ако не са налице изключенията за това, когато не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили своето съгласие, ако това е било основание на което са обработвани и не е налице друго правно основание, при незаконосъобразно обработване и в случай на задължение за изтриване на лични данни. Законът предвижда случаи, в които Фондацията има право да откаже да изтрие личните ви данни доколкото обработването е необходимо за:
 1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка или за изпълнението на задача от обществен интерес или при
 3. упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 4. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 5. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването – Вие можете, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данни, да изискате от нас да обработваме вашите лични данни само до ограничена степен. Tова право се прилага по-специално, ако точността на вашите лични данни е оспорена; ако поискате ограничена обработка вместо изтриване при условията на законно искане за изтриване; в случай, че данните вече не се изискват за целите, които преследваме, но вие изисквате данните, за да установите, упражните или защитите законните ви права; и докато трае проверка от наша страна, в случай че сте възразили срещу обработването.
 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и, които сте предоставили на Фондацията в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате Фондацията да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от Фондацията, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
 • Право на възражение – Вие имате право по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на Фондацията, обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Фондацията по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени. В случай че Фондацията установи убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или тази обработка е с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни. В този случай, Фондацията ще се свърже с Вас, за да изясни причините да продължава да обработва данните ви.
 • Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни срещу действията на Фондацията, свързани с обработката на личните ви данни. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, сайт: www.cpdp.bg .

ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ осигурява всички необходими условия, които да гарантират упражняването на  правата от субекта на данни. Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, имат право да подават жалби до ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.
 
Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
По електронен път на следния имейл адрес gdpr@miroslavtagarov.bg;
По пощата до адреса ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“: гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2 с писмено искане.
Искането за упражняване на права на лични данни следва  да съдържа точна информация за:
Име и рождена дата и електронна поща, които сте посочили при използването на www.miroslavtagarov.bg – за да можем да Ви идентифицираме;
Адрес, телефон, електронна поща – за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим най-качествената услуга;
Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;
 
ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.
ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
 
4, СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  се отнася отговорно към сигурността на данните. Прилагаме подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел сме разработили ефикасни, електронни и административни процедури за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашата политика и свързаните с нея процедури за информационна сигурност отговарят на международните стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.
Принцип в нашата структура е, че всички членове на Фондацията и Сайта са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които „ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  не е дала такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност. В тази връзка всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:

 • компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до; и/или
 • компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  е създал организация, която да гарантира, че терминалите и базата данни не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните сътрудници на „ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“. От всички сътрудници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/ декларации/ правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид. Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешнтие процедури за съхраняване и унищожаване на данните.
В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“  ще следва и спазва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.


5. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В общия случай ще съхраняваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Ще изтриваме личните данни, които сме събрали от Вас, ако повече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби, например:

 • 1 (една) година – от получаване на последното съобщение при осъществена кореспонденция по повод оплаквания, жалби, сигнали, предложения, подадени от Вас и които не са свързани със сключване и изпълнението на договори между Фондацията и Вас;
 • 10 (десет) години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако законодателството не предвижда по – дълъг срок – относно личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документ за целите на данъчния контрол;
 • 11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите , считано от датата на изпълнение/прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения;
 • 5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.


6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ се стреми да не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика условия и предвиденитe в закона хипотези. В определени случаи обаче, ако бъде необходимо, определени данни ще бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО, при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика за личните данни, така например:

 • Когато по надлежен начин от компетентен публичен или съдебен орган бъде поискано разкриване на Ваши лични данни ;
 • Когато има решение на Комисията за защита на личните данни или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
 • Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия с Решение № 2010/87/ЕС;
 • Когато е необходимо да се извърши трансфер на данни към организация в САЩ, трансферът се извършва доколкото е подписано Рамковото споразумение „Privacy Shield“ с Министерство на търговията на САЩ. Американското министерство на търговията отговаря за управлението и администрирането на Privacy Shield и гарантира, че компаниите изпълняват своите ангажименти;
 • Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни;
 • Промяна на собствеността на – в  случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително;
 • Когато сме получили Вашето изрично съгласие за трансфер;

7.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ или на компетентен орган.
ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“ ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, чрез публикация на  актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“:
www.miroslavtagarov.bg
Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“.
Тази Политика за личните данни е актуална към 15.11.2020 година.
 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“

Молим Ви да отправяте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права към Отдела за информация, свързан със защита на лични данни.
e-mail: gdpr@miroslavtagarov.bg
телефон за контакт:  +359 889 905 089
адрес: гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2

Всички молби ще се доведат до вниманието на нашето Длъжностно лице по защита на данните.

bg_BGBulgarian
bg_BGBulgarian
Нагоре