fbpx

Устав на фондацията

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ НИЕ НЕ ПОМАГАМЕ, НИЕ СЛУЖИМ

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статут

 Чл. 1. (1) Фондация „Ние не помагаме, ние служим” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена и действаща, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)   Фондацията осъществява дейност в обществена полза.

 (3) Фондацията е доброволна и самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация, отделно от учредителя си.

 (4) Фондацията отговаря за задълженията си със своето имущество. Учредителят на Фондацията не отговарят за задълженията на Фондацията. 

 

Учредяване 

Чл. 2. Фондацията се учредява на основание дарствен акт на парична сума от  Мирослав Георгиев Тагаров в размер на 100.00 (сто) лева, внесени по банкова сметка, открита на Фондацията. Учредителният акт е подписан на  13.10.2020 г.

 

Наименование

 Чл. 3. Наименованието, под което Фондацията ще извършва дейността си, е Фондация „Ние не помагаме, ние служим”, което се изписва и на английски език, както следва: We do not help, we serve.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на Фондацията е град София.

(2) Адресът на управление е: гр. София, п.к. 1756, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле“ № 15 вх. Б ет. 1 ап. 2

Срок на действие

Чл. 5. Дейността на  Фондацията не се ограничава със срок.

ІІ. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели на Фондацията

Чл.6.  Основните цели на Фондацията са:

 1. 1. Материално и духовно подпомагане на хора в неравностойно положение;
 2. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на хора в неравностойно положение;
 3. Подобряване на условията на живот на деца и възрастни в неравностойно положение;
 4. Събиране на дарения за лечение на деца и възрастни, в подкрепа на домове за сираци, домове за възрастни, приюти;
 5. Съдействие за повишаване качеството на предоставяните на българския пазар услуги на хора в неравностойно положение;
 6. Съдействие за развитие на социално отговорен бизнес;
 7. Повишаване информираността на българското общество, държавни и общинските власти и неправителствения сектор по проблеми, засягащи хората в неравностойно положение.
 8. Оказване на подкрепа и осъществяване на сътрудничество с публични институции и други организации, имащи цели, подобни на Фондацията.

Средства за постигане на целите и предмет на дейност:

 Чл. 7. (1) Фондацията постига целите си с помощта на следните средства:

 1. Организира благотворителни събития за набиране на средства за хора в неравностойно положение;
 2. Организира обучения, семинари, кръгли маси, дискусии, конференции и др. за повишаване информираността на гражданското общество, държавни и общински власти, неправителствения сектор за проблемите на хората с неравностойно положение;
 3. Организира информационни форуми, издава печатни материали за повишаване култура на гражданите и развитие на гражданското общество;
 4. Осъществява партньорства с публични институции, други неправителствени организации, научните среди за участие в съвместни проекти, насочени към подобряване на живота на хората в неравностойно положение и тяхната социална интеграция;
 5. Взаимодейства с публичните институции и неправителствените организации в България и в страните-членки на Европейския съюз и всички субекти, имащи отношение към хората с неравностойно положение;
 6. Изготвя и реализира социално насочени проекти, които допринасят за изпълнение на целите на Фондацията самостоятелно или съвместно с други местни и чуждестранни институции, организации, юридически и физически лица;
 7. Инициира и участва в разработване и осъществяване на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, национални и международни организации и институции, съобразно осъществяване целите на Фондацията.
 8. издава брошури, бюлетини и други за популяризиране дейността на Фондацията.

   (2) Фондацията има следния предмет на дейност:

 1. Организира благотворителни събития и търгове за набиране на средства за хора в неравностойно положение.
 2. Организира срещи, семинари, международни, национални и регионални форуми за постигане на целите си;
 3. Участва в разработването и управлението на проекти, финансирани от националния и европейския бюджети и/или от други донорски организации за постигане на целите си;
 4. Създава партньорски мрежи и участва в схеми за публично-частни партньорства за постигане на целите си;
 5. Организира информационни и дискусионни форуми за публични институции, представители на бизнеса, граждани, в това число изгражда специализирани информационни Интернет портали;
 6. Поддържа интернет сайт за постигане на поставените цели.

  (3) Фондацията  може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, само ако същата е свързана с основната ѝ дейност, като приходите  се използват за постигане на целите на Фондацията, определени с настоящия Учредителен акт, вкл. и покриване на административните разходи, направени във връзка и/или по повод постигане на целите, описани в чл. 6 от настоящия Учредителен акт. Допълнителната стопанска дейност има следния предмет:

 1. Разпространение и продажба на различни продукти на изкуството и културата и/или стоки, вкл. и такива, изработени във връзка с постигането на целите на Фондацията;
 2. Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги;
 3. Социално предприемачество;
 4. Образователни програми;
 5. Дигитално предприемачество;
 6. Всяка друга дейност в синхрон с целите на Фондацията, разрешена от закона.

  

ІІІ. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

 Чл. 8. Набирането и разходването на имуществото се основава на следните принципи:

 1. доброволност при набиране на средствата;
 2. гарантиране строго спазване волята на дарителите и завещателите, изразена при извършване на дарението или завещанието;
 3. разходването на средствата само за целите, посочени в чл. 6 от този Учредителен акт.

Чл. 9. Имуществото на Фондацията се състои от финансови средства, ценни книжа, движимо и недвижимо имущество.

Чл.10. (1) Фондацията финансира дейността си, както следва:

 1. първоначално дарение от учредителя, описано в чл. 2 от настоящия Учредителен акт;
 2. лични и колективни дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. предоставени парични фондове от държавата, държавни органи и организации;
 4. безвъзмездна финансова помощ, предоставена от структурните фондове на ЕС;
 5. завещания от български и чуждестранни физически лица;
 6. дивиденти от участие в търговски и други дружества;
 7. приходи от наеми и лихви;
 8. приходи от допълнителна стопанска дейност;
 9. приходи от други източници.

         

(2) По решение на Общото събрание могат да се правят целеви вноски в извънредни случаи, когато това се налага за провеждане на събития, насочени към постигане на целите на Фондацията.

(3) Учредителят може да предостави на Фондацията парични средства под формата на заем или временно и възмездно ползване на недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи.

Чл. 11. (1) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и ограничени вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книги, дялово участие в сдружения и други права.

(2) Фондацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи според нея условия или в противоречие с целите ѝ или разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

(3) Фондацията е длъжна да уведоми дарителя при невъзможност да се изпълни неговата воля. Използването на дарението за различни от посочените от дарителя цели е допустимо само с неговото съгласие. Същият ред трябва да се спазва и при продажбата от Фондацията на дарените недвижими и движими вещи.

Чл. 12. (1) Разпореждането с имуществото и финансите на Фондацията се извършва от Общото събрание в рамките на разполагаемите средства в съответствие с Учредителния акт и целите на Фондацията.

(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Фондацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 2, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

ІV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФОНДАЦИЯТА

Органи за управление

Чл. 13.  Органи на управление на Фондацията са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на Фондацията.

(2) Общото събрание се състои от 3 /трима/ членове – учредителят и двама избрани от него членове – физически лица.

(3) Учредителят е член на Общото събрание по право.

(4) Изборните членове се избират за срок от 5 /пет/ години с право на преизбиране за следващ мандат без ограничение в броя.

Чл. 15. Мандатът на изборните членове на Общото събрание се прекратява:

 1. едностранно с едномесечно писмено предизвестие на съответния член, изпратено до учредителя;
 2. по решение на учредителя.

Права на Общото събрание

Чл. 16. Общото събрание:

 1. 1. изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
 2. определя общите насоки за работа на Фондацията;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и ги освобождава от отговорност;
 4. приема годишния бюджет на Фондацията за всяка година;
 5. обсъжда и приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на Фондацията, предвиден в чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 8. взема решения за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
 9. отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Учредителния акт или други вътрешни актове на Фондацията;
 10. приема или отказва дарения или породени от завещания права;
 11. разпорежда се с имуществото на Фондацията;
 12. решава всякакви други въпроси, които са от съществено значение за дейността на Фондацията.

 

Свикване

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или от Учредителя на Фондацията. Общото събрание се провежда в населеното място, където се намира седалището на Фондацията.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се изпраща до всеки член на Общото събрание по електронна поща не по-късно от 15 дни преди датата на заседанието.

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се взима решение.

Кворум

Чл. 18(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(3) Кворумът се установява със списък на присъстващите членове или техни представители. Присъстващите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя на Фондацията и секретаря на събранието.

 

Гласуване

    Чл. 19.  (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

    (2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

   (3) Всеки член на Общото събрание може да упълномощи трето лице с изрично писмено пълномощно да го представлява в работата на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

 

Вземане на решения

Чл. 20. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Решенията по чл. 12, ал. 2 и чл. 16, т. 1 и т. 8 от настоящия Учредителен акт се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. (1) Управителният съвет е колективен управителен орган на Фондацията.

(2) Управителният съвет се състои от 3 /три/ членове – физически лица.

(3) Учредителят на Фондацията е член на Управителния съвет по право. 

(4) Членовете на Управителния съвет, освен учредителя, се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години. Съставът на първия Управителен съвет на Фондацията и Председателя към датата на учредяване ѝ се определят от учредителя.

 (5) Изборните членове на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 (6) Мандатът на членове на Управителния съвет може да бъде предсрочно прекратен по решение на Общото събрание.

Чл. 22. В Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които са  лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност.

Правомощия на Управителния съвет

    Чл. 23.  Управителният съвет:

 1. управлява дейността на Фондацията в изпълнение на решенията на Общото събрание и своите решения;
 2. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
 3. 3. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчета и доклада за дейността на Фондацията;
 6. взема решения по текущата работа на Фондацията;
 7. изготвя програми и годишен план за дейността на Фондацията;
 8. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това;
 9. свиква Общото събрание;
 10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не спадат в правата на Общото събрание.

 

   Заседания на Управителния съвет

    Чл. 24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Фондацията. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.

   (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

   (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

   (4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Вземане на решения

Чл. 25. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

(2) Решенията по чл. 23, т. 8 и чл. 34, ал. 2 от този Учредителен акт се приемат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет

Чл. 26. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите и доброто име на Фондацията.

          (2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 27. (1) Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет.

    (2) Председателят на Фондацията: 

 1. свиква и ръководи заседания на Управителния съвет поне веднъж на всеки два месеца;
 2. ръководи заседанията на Общото събрание;
 3. назначава служители и сътрудници по трудов или граждански договор;
 4. упражнява друга дейност, която не е от изключителната компетентност на Учредителя, Общото събрание или на Управителния съвет.

 

VI. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 28.  (1) Учредителят на Фондацията е член на Общото събрание и Управителния съвет по право.

(2) Учредителят на Фондацията си запазва правото да представлява Фондацията заедно и поотделно с нейния Председател, в случай че те са различни лица.

(3) Следните решения се взимат само със съгласието на учредителя:

 1. промяна на наименованието на Фондацията, целите, средствата и предмета на дейност на Фондацията, органната структура, формиране и правомощия на органите на Фондацията;
 2. преобразуване и прекратяване на Фондацията;
 3. участие в други организации.
 4. промяна на запазените права на учредителя.

(4) При смърт на Учредителя правата му съгласно настоящи Учредителен акт преминават върху неговите наследници по закон.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 29. Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

VІII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

     Чл. 30. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година.

(2) Годишните финансови отчети на Фондацията подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството от регистриран одитор, избран от Общото събрание.

(3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 (4) Финансовият отчет, както и докладът за дейността на Фондацията като фондация, определена за извършване на общественополезна дейност, се обявяват ежегодно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

 Съдържание на доклада за дейността

      Чл. 31.  Годишният доклад за дейността на Фондацията съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите
 4. финансовия резултат.

 Книги и регистри на Фондацията

     Чл. 32. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и изявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се пазят в регистър на протоколите. За регистъра отговаря Председателят на Фондацията.  Членовете на Общото събрание и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Председателят на Фондацията осигурява редовно поддържане на регистър, в който се вписват имената на подпомогнатите лица от Фондацията в съответствие с нейните цели, и договорите, сключени с тях, както и други данни, ако е необходимо.

(3) Председателят на Фондацията води и поддържа отделни регистри на дарителите на Фондацията и на спонсорите.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА. ЛИКВИДАЦИЯ.

 

Чл. 33. Фондацията се прекратява в следните случаи:

 1. по решение на Общото събрание и при спазване на изискванията на чл.28, ал. 3, т. 2 от настоящия Учредителен акт;
 2. по решение на окръжния съд в следните случаи:

а) не е учредена по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е включена в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г) е обявена в несъстоятелност.

        Ликвидация

     Чл. 34. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Фондацията в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
     (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Фондацията или от определено от съвета лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Фондацията.

     (3) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителя и настоящите и бившите членове.
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му.
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение
 4. съпрузите на лицата по т.1-3
 5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия- без ограничение, по съребрена линия- до четвърта степен или по сватовство- до втора степен включително.
 6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

   (4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка стопанска цел.

    (5) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 4, то се предава на общината, при условията на действащия ЗЮЛНЦ.

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон.

Този Учредителен акт е приет от Учредителя на 13.10.2020г.

УЧРЕДИТЕЛ:

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТАГАРОВ: _______________________________ 

bg_BGBulgarian
bg_BGBulgarian
Нагоре